Voda v okrasné zahradě


Voda se stává v novodobých zahradách téměř nepostradatelným prvkem. Vhodně vyřešené a dobře založené okrasné vodní nádrže jsou krásným a příjemným doplňkem každé zahrady. Vodní hladina působí uklidňujícím dojmem a násobí krásu prostředí. Ať již je to voda klidná, v níž se zrcadlí nejbližší okolí, nebo voda zčeřená mírným vánkem, vždy je v její blízkosti příjemné posezení. Voda dále skýtá možnost použít zajímavou a krásnou květenu, která dolaďuje krásu prostředí. Za horkých a suchých dnů vodní hladina příjemně zvlhčuje ovzduší ve svém nejbližším okolí. Vyřešíme-li vodní partii tak, aby zde nechyběl i pohyblivý vodní prvek, ať již je to potůček nebo vodotrysk, získává partie i na zvukové poezii.
Vodní partie mohou mít různou velikost, různý tvar a různé umístění v zahradě. Nejmenším typem vodní partie jsou tůňky, jejich hladina nepřesahuje 1m2. Vhledem k malé ploše hladiny tůňky většinou neosazujeme nebo vybíráme rostliny, které nejsou příliš vzrůstné, aby příliš nezakryly omezenou vodní hladinu. Tůňky můžeme použít k rozčlenění dlážděné plochy v terasách, v návaznosti na menší odpočívadla, ale i ve skalkách jako oživující prvek, zvyšující zajímavost řešení.
Tůňky můžeme vytvořit celkem snadno, například zapuštěním staršího prádelního kotle do země, přičemž jeho okraj zakryjeme dlažbou. Stejně můžeme použít kus betonové trubky o dostatečném průměru, jejíž dno zabetonujeme. Nemáme-li žádnou z uvedených možností, můžeme si tůňku vybetonovat nebo použít fólii z PVC. Při použití prvků se svislými stěnami musíme ovšem pamatovat na odvodnění na zimu, protože při zamrznutí až do dna by došlo k roztržení nádoby. K osazování tůněk nepoužíváme normálně vzrůstné lekníny, které by brzy pokryly vodní hladinu listy. Můžeme však použít některý z miniaturních kultivarů. Raději použijeme rostliny štíhlého vzrůstu, které vyrůstají nad hladinu. Sázíme je do misek nebo větších květináčů a podložíme je tak, abychom dosáhli vhodné hloubky ponoru.
Dalším typem vodních nádrží jsou jezírka, která mohou mít různou velikost i tvar. Většinou přichází v úvahu velikost 3 – 7 m2. Mohou mít pravidelný nebo nepravidelný tvar. Jejich umístění v zahradě může být velmi různé. Opět to může být součást terasy, zvláště má-li terasa větší rozměry. Je-li terasa u domu vyvýšená nad okolní terén a podezděná opěrnou zídkou, může být jezírko umístěno na spodní úrovni terénu a navazovat přímo na zídku. Skýtá to možnost vyvést vodu nějakým žlábkem ze zdi a získat miniaturní vodopád, který ve chvílích pobytu na terase akusticky zpříjemňuje posezení.
Jezírko může dále navazovat na odpočívadlo v rovinné části zahrádky. Jako zajímavý prvek můžeme zde použít i šlapákový přechod přes vodu. O technickém provedení si povíme dále. Jedním z půvabných způsobů použití je návaznost jezírka na skalní partii. Je to vhodné tam, kde rovina přechází do terénní vlny, která je vyřešena skalkou. Jezírko zřídíme na úpatí skalní partie. Zde jezírku dáme nepravidelný tvar a v místech návaznosti na skalku umístíme přímo do břehu jezírka balvany, které se tak stanou vlastně začátkem skalky. Zde se opět naskýtá možnost vyvést přítokovou vodu přes kamenný přepad nebo dřevěným žlábkem, zabudovaným mezi balvany skalky. Tak vznikne velmi půvabné prostředí.
Skalní jezírko můžeme ovšem vytvořit i přímo v lůn skalní partie a napodobit tak v miniatuře horské jezírko. Břehy jezírka musí být ovšem zakryty kameny. Dno jezírka pokryjeme různě velkými kameny, přičemž několik větších kamenů může částečně vyčnívat nad hladinu, jestliže nádrž vhodně osázíme, stane se takové jezírko krásným a zajímavým doplňkem skalní partie.
Jak vysvítá z dosud uvedeného, má okrasné jezírko vždy navazovat na nějakou partii v zahradě. Nikdy by nemělo být samoúčelné, třeba uprostřed trávníku. Když už nemůžeme použít jednu z výše uvedených možností, můžeme vytvořit jezírko jako samostatnou partii, vždy však je umístíme někde při kraji trávníku a vhodnou výsadbou dotvoříme nejbližší okolí. Logicky by komunikace měla vést do blízkosti jezírka.
Dalším námětem jsou bažinaté partie. Mohou být samostatným prvkem, ale z technického i estetického hlediska je vhodnější, když navazují na vodní partii. Máme-li zařízený přítok vody do jezírka, můžeme přepad vést do přilehlé partie, která je osázena různou vlhkomilnou až bahenní květenou. Aby se zde udržela potřebná mokřina, musíme zajistit nepropustnou podkladu, jinak se voda bude zasakováním ztrácet do podloží. Lze to dosti jednoduše vyřešit pomocí fólie z PVC nebo mělkou betonovou mísou. Musíme ovšem přitom dbát, aby voda stále přitékala a vyrovnávala tak přirozený tvar.