Ochrana přírody a vodní vegetace

Úbytkem přirozených vodních zdrojů, odvodňováním, melioracemi a také přirozenou cestou (zatemňováním, zarůstáním, vysycháním), ale hlavně civilizačním procesem a intenzivním agrotechnickým obhospodařováním půdního fondu, ubývají v naší přírodě přirozené lokality vodních, bahenních a rašelinných rostlin.
Část vzácných druhů naší vodní ohrožené květeny přežívá v některých státních přírodních rezervacích a chráněných krajinných oblastech.
Nesmíme dopustit, aby rušivým vlivem a umělými zásahy – ničením celých porostů herbicidy, plachy z hnojených polí do vodních nádrží, fekáliemi, odpady, chemickým znečišťováním vzduchu exhalacemi oxidů dusíku a síry (kyselým deštěm) a znečišťováním vody došlo jednou k otrávení přirozených zdrojů pitné vody, ale také ke zničení vodní vegetace.
Mnoho druhů našich vodních a bahenních rostlin je přísně chráněno zákonem (lekníny, stulíky, kotvice, plavín, ale také rašelinná flóra a orchideje).
V žádném případě nesmíme volně přenášet vzácné druhy a chráněné rostliny do našich vodních zahrádek. Tyto druhy většinou mají také zcela úzce vyhraněné ekologické nároky a za krátký čas by nám stejně uhynuly. Dnes existuje již dostatek specializovaných zahradnických a květinářských závodů a pěstíren akvarijních rostlin i mnoho úspěšných pěstitelů vodní a vlhkomilné flóry, a především barevných leknínů takže nemusíme přírodu zbytečně ničit.
Kromě nesmírného významu v biosféře mají vodní rostliny vliv na čistotu vody a nemalou měrou přispívají ke kráse naší přírody a celé naší vlasti.