Ekologie vodních a vlhkomilných rostlin

Vzájemné vztahy mezi životním prostředím – vodou, rostlinami mezi sebou, vodními živočichy (rybami) a rostlinami – makrobionty i mikrobionty (mikroby, plísně a řasy), ale také mezi živou a neživou přírodou – jsou charakterizovány základními ekologickými faktory.
Základem vztahů mezi živými organismy v přírodě i ve vodě je biologická rovnováha živočichů a rostlin. Rostliny jsou základem života na Zemi, protože dokáží vytvářet z organických látek a jejich sloučenin za působení chlorofylu a světla ve svých buňkách organickou hmotu. Jsou tedy producenty (autotrofní organismy).
Všichni živočichové naopak jsou konzumenty; jejich tělo nedovede zpracovávat anorganickou hmotu, a nemohou tedy žít bez rostlin. Kromě toho jsou rostliny zdrojem kyslíku na Zemi, který je nezbytný pro život vyšších organismů. Asimilační pochody buněk zelených rostlin intenzivně probíhají za dne, v noci naopak rostliny přestávají vyrábět kyslík a jen dýchají. Jinak řečeno, živé organismy a jejich neživé prostředí (voda) jsou spolu vázány a vzájemně na sebe působí. Každá jednotka, obsahující veškeré organismy na určité ploše (společenstvo), je v takovém poměru s prostředím, že tok energie vede k biotické rozmanitosti a koloběhu látek uvnitř této soustavy, která je ekosystémem. V ekosystému (např. v rybníku) se rozeznávají tyto složky:
1.    anorganické látky zapojené do koloběhu (voda, dusík, oxid uhličitý, uhlík),
2.    organické látky (bílkoviny, cukry, tuky, humusové látky) spojující neživé s živým,
3.    klimatický režim,
4.    producenty (autotrofní organismy), převážně zelené rostliny, které jsou schopny vytvářet organické sloučeniny z jednoduchých anorganických látek; např. ve vodě jsou to dva typy rostlin: zakořeněné nebo plovoucí velké rostliny a plovoucí drobné rostliny, jako řasy a fytoplankton, který je rozšířen tak hluboko, kam až proniká světlo.
5.    makrokonzumenty (fagotrofy), hlavně živočichy, kteří se živí jinými organismy anebo rozmělňují organickou hmotu,
6.    mikrokonzumenty (hlavně mikroby a houby), což jsou heterotrofní organismy, které rozkládají mrtvou protoplazmu a uvolňují anorganické živiny.